Se alla

Tidiga insatser för unga – Lika möjligheter

Den psykiska ohälsan bland unga är ett växande samhällsproblem. Allt för många som drabbas av psykisk ohälsa får inte hjälp i tid. Att må bra är en förutsättning för att klara sin skolgång. Vi måste satsa stort på elevhälsan, på samverkan och på att stärka barn och unga i förebyggande syfte. Ohälsan även bland de elever som inte stör i skolan måste upptäckas och tas på större allvar. Det ska vara lätt att få hjälp genom skolan, ingen ska lämnas utanför.

r att unga ska få hjälp i tid krävs:

 • Fokus på elevhälsan – utökade resurser till elevhälsoteamet. Oavsett vilken skola i kommunen eleven går på ska elevhälsan möta behovet fullt ut.
 • Ungt ambassadörskap – Vi måste prata om hur vanligt det är med psykisk ohälsa och att det är okej att be om hjälp.
 • Rörelse på skolschemat – lärarledd daglig rörelse ger bättre fysiskt och psykiskt mående.
 • På kommunens skolor ska utomhusmiljön bidra och stimulera barn och ungdomar till rörelse under rasterna. En bra utomhusmiljö gör att eleverna presterar bättre under lektionerna.
 • Samordna resurserna – skola, socialtjänst och vård ska arbeta mer aktivt tillsammans med förebyggande, uppsökande och stödjande arbete.

 

Lika möjligheter oavsett bakgrund

Det finns klyftor i samhället och förutsättningarna är inte jämlika för eleverna i dag. Elevernas studieresultat är starkt kopplade till härkomst, kön, föräldrars utbildningsnivå och socioekonomiska bakgrund. Precis som läraren är också föräldrar, och det som sker på fritiden, viktiga för att barnen ska lyckas i skolan och ta sig vidare i livet.

För att alla elever ska ha lika möjligheter krävs:

 • Ökad samverkan med föräldrar genom kommunikationsinsatser och kurser för att ge föräldrar verktyg att stötta sina barn.
 • Läxor är bra. Men alla skolbarn får inte det stöd de behöver för att göra läxor hemma. Därför ska det erbjudas läxhjälp på fritids eller på skolan efter skoldagens slut i samverkan med volontärer.
 • Inte bara digitalt – Satsa på riktiga skolböcker, det passar inte alla med digitala läromedel och det ska vara en självklarhet att kunna välja.
 • Meningsfull fritid – det lokala föreningslivet ska stöttas för att barn och ungdomar ska hamna i ett sammanhang med meningsfull fritid.
 • Satsa på våldsförebyggande arbete med fokus på jämställdhet till alla grund- och förskoleelever, det skapar ett klimat som förhindrar våld och kränkningar, och påverka normer som elever bär med sig i vuxenlivet.
 • All personal i skolan ska vara utbildad i att upptäcka, förebygga och stoppa hedersvåld och förtryck. Ungdomar som vill bli fria från förtrycket ska få korrekt och tillräckligt stöd