Se alla

Socialpolitik – ett starkt skyddsnät

Ingen människa ska vara begränsad till de livsvillkor man har vid födseln eller utvecklar under åren. Man ska kunna utvecklas livslångt. När barn och unga placeras utanför det egna hemmet ska det ske så att så få omplaceringar som möjligt behöver göras. Missbruk av alkohol och andra droger ska motverkas genom aktiva och uppsökande arbetsmetoder. I Liberalernas Götene ser vi personer med funktionsvariation som en tillgång där alla kompletterar och lär av varandra. De som behöver insatser och stöd ska kunna få det för att kunna leva ett värdigt liv där valfrihet, delaktighet och självbestämmande ska vara en självklarhet.

Liberalerna har därför alltid arbetat för det glömda Sverige, för de invånare som av olika anledningar har en utsatt livssituation. Den sociala omsorgen ska vara det yttersta skyddsnätet för kommuninvånarna och skapa förutsättningar för att komma tillbaka till ett självständigt liv.

För att ingen ska hamna utanför krävs:

  • Valfrihet för alla – låt omsorgstagare själva få bestämma över sin ledsagartid.
  • Individer som ansöker om försörjningsstöd ska direkt ges stöd att stärka sin position på arbetsmarknaden. Utbildningsinsatser och övrigt stöd ska individanpassas för bästa utfall.
  • Ha jämställt försörjningsstöd – alla kommunala familjebidrag ska delas lika mellan partners.
  • Varje barn ska skyddas – Att det rekryteras fler jour- och kontaktfamiljer, mer arbete bör därför göras för att öka kännedomen om detta fantastiska sätt att stötta barn och unga i utsatta familjer.
  • All personal ska vara utbildad i att upptäcka, förebygga och stoppa hedersförtryck.
  • Kommunen ska satsa på att alltid kunna erbjuda skydd och bostad för att hjälpa kvinnor och barn att lämna destruktiva relationer. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem.
  • Satsa på våldspreventiv utbildning till alla grund- och förskoleelever. Barn ska tidigt lära sig att välja bort våld och destruktivt beteende.
  • Sätta in tidigare insatser för barn och unga i riskzonen. Därmed ges bättre förutsättningar för barn och unga att bryta ett destruktivt beteende. Socialtjänstens arbete är av största betydelse, liksom att förskola och skola tidigt fångar upp farosignaler. Detta gäller både öppna insatser och det uppsökande arbetet.