Se alla

Samhällsplanering & tillgänglighet

Götene ska vara en kommun där alla kan hitta en plats att bo och jobba på, oavsett livsskede och livssituation. Därför vill vi fortsätta verka för blandad bebyggelse i nya bostadsområden, både vad gäller bostädernas upplåtelseform och storlek. Nya företag måste också ges chansen att hitta verksamhetsmark och befintliga företag måste ha möjlighet att kunna expandera, så att fler arbetstillfällen kan skapas.

Området människor bor i kan skapa och begränsa deras frihet och livsmöjligheter. Det är därför viktigt att samhällsplaneringen har ett klokt helhetsperspektiv och ger bästa möjligheterna för människor att leva bra liv. Områdena ska vara trygga, med bra transportmöjligheter, samhällsservice och möjligheter till rekreation.

  • Tillgänglighet är en rättighet. Trottoarer, gång- och cykelvägar ska vara framkomliga och säkra för alla. Oavsett om man är barn eller vuxen, har nedsatt syn eller rörelseförmåga, ska man kunna lita på att beläggningen på trottoarer, gång- och cykelvägar är hela och belysta, grenar och hinder tas bort.
  • Götene ska aktivt arbeta för att situationen i kollektivtrafiken förbättras oavsett var man bor i kommunen. Satsa tillsammans med regionen på upprustning av Kinnekullebanan, så man kan bo i Götene och arbeta/studera på annan ort.
  • Vi vill ha en fortsatt utbyggnad av ett säkert och sammanhängande gång- och cykelvägnät.
  • Hela Götene ska vara välskött. Gator, torg och parker ska vara välskötta och välstädade. Kommunen har ett extra stort ansvar för sina egna fastigheter. På så sätt lockas och trivs både besökare och boende.
  • Förskönandet av våra kommundelar fortsätter med fokus på att skapa hållbara platser som är vackra, kräver litet underhåll och som sammanför kommuninvånarna.
  • Förstärka arbetet för en levande landsbygd med rättvisa förutsättningar.
  • Aktiva medborgardialoger inom flera sakområden.