Se alla

Omsorgen – Leva livet hela livet – De friska åren ska bli fler

De årsrika är inget kollektiv. Seniorer omfattar en grupp med en åldersskillnad på 25–30 år. När det gäller biologisk ålder och psykologisk status är skillnaden ännu större. Individens behov av service och omsorg, rätt att välja och rätt till självbestämmande ska ställas i centrum.

De äldre ska erbjudas ett tryggt boende, meningsfulla aktiviteter och mer makt över sin vardag. Den ofrivilliga ensamheten ska bemötas. Anhöriga ska få mer stöd och avlastning. Ofrivillig ensamhet kan vara farligare för hälsan än både alkohol och tobak. Samarbetet med civilsamhället ska utökas för att motverka ensamhet.

Insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) till personer med funktionsnedsättning har varit ett prioriterat område för Liberalerna allt sedan vi genomdrev reformen 1994 i riksdagen. Personlig assistans har gett möjlighet till människor att själva bestämma över sina liv och röra sig fritt i samhället. De inskränkningar som skett av regeringen på nationell nivå måste rullas tillbaka.

Vi liberaler vill förbättra och utveckla äldreomsorgen på många sätt. Liberalernas Barbro Westerholm har på riksnivå drivit fram beslut om en fast omsorgskontakt i kommunerna. Det är mycket viktigt att öka kontinuiteten i hemtjänst och hemsjukvård, så att inte äldre med behov av vård ska behöva möta för många personer.

Våra äldreboenden måste erbjuda en trivsam och god utomhusmiljö. Mat är livet igenom en livskvalitetsfråga. Med ny teknik vill vi även erbjuda fler möjligheter för äldre att leva ett självständigare liv. Äldre par ska inte ofrivilligt separeras utan ges möjlighet att leva tillsammans också då äldreomsorg blir aktuellt.

Språkkrav för personalen – det är viktigt att kunna tala bra svenska för att kunna ge service, men även för att ge korrekt medicinsk dokumentation.

Personalen är den enskilt viktigaste faktorn för kvalitet i äldreomsorgen. Det ska vara attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Arbetstider, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom yrket ska utformas så att många vill arbeta inom kommunens äldreomsorg. Arbetsmiljön för personalen är viktigt att prioritera – det är ett viktigt jobb att ta hand om Götenes årsrika.

För att alla ska kunna leva hela livet krävs:

 • LOV (Lag om valfrihetsystem) införs inom vård och omsorg.
 • Valmöjligheter inom hemtjänsten och utöka dessa. Man ska inte bara kunna välja vem som kommer hem till dig utan också vad som ska göras.
 • Kontinuitet i hemtjänsten – fast omsorgskontakt = färre olika vårdpersonal i hemmet.
 • Ha krav på bra svenska för nyanställning inom omsorgen. Fortsätt språksatsning för befintlig personal.
 • Maten som serveras för äldre skall vara näringsrik, miljövänligt framtagen, närproducerad och i möjligaste mån tillagad på plats. Måltiden skall vara en höjdpunkt!
 • Bekämpa hedersförtryck bland äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är extra viktigt att bekämpa förtryck mot de medborgare som har svårast att hävda sig.
 • Värna individer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade). Beslutsprocess och utförandet av stöd ska kontinuerligt utvärderas och förbättras för att säkerställa god kvalitet och service.
 • Bygga attraktiva senior- och omsorgsboenden för att minska ensamheten för äldre och så att befintliga lägenheter frigörs för nya invånare.
 • Återuppta folkhälsoprojektet ”Teknik för seniorer”.
 • Vi ska samarbeta med frivilligorganisationer om att införa måltidsvänner till våra seniorer så att ensamma äldre inte ska behöva sitta och äta alla måltider på egen hand.
 • Att genomsyra samhället med kultur för äldre kan göra att våra äldre blir gladare, friskare och får möjlighet till mer socialt umgänge. Därför vill Liberalerna att både ett kulturellt utbud och skapande ska bli en självklar del av äldreomsorgens vardag.
 • Arbetstider, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom yrket ska utformas så att många vill arbeta inom kommunens äldreomsorg.
 • Stärk undersköterskans roll – avskaffa delade turer och skapa fler karriärvägar, möjligheter till specialistutbildningar och skydda yrkestiteln med legitimation.
 • Innan sista andetaget – ingen ska skrivas in i palliativ vård utan ett fysiskt läkarbesök.
 • En friskare framtid – utveckla samarbetet mellan kommunen och regionen, exempelvis för bättre tandhälsa med tandhygienist och fler läkare på äldreboenden.