Se alla

Näringsliv – Turism – Fler invånare

Götene behöver fler invånare. Fler företag ger nya jobb. Nya Götenebor innebär nya skatteintäkter.

Götene har ett dynamiskt näringsliv och är en motor för utveckling och framtidstro för en kommun. Privat drivkraft ska uppmuntras och värnas. Samtidigt ska Götenes styrka, egenföretag och småföretag inom turism- och servicenäringen, värnas och utvecklas.

 • Främja hållbart företagande och producenter av närodlade livsmedel och produkter.
 • En god kommunal planberedskap som möjliggör områden för nya företagsetableringar.
 • En digital plattform ska finnas för tillgängliga kommersiella lokaler och mark.
 • Relevanta och anpassade avgifter till företag för olika tillstånd och kontroller.
 • Vi vill också forma kommunens upphandlingar så att små, lokala producenter kommer i fråga för att lägga anbud. Då gynnar vi både miljön och de lokala småföretagen.
 • Tillgång till bra internetuppkoppling genom bredbandsfiber ska finnas i hela kommunen.
 • Integration mellan skola och arbetsmarknad. Stimulera företag att erbjuda praktikplatser för fler grupper i samhället
 • Våra fina naturmiljöer och besöksmål ska marknadsföras i högre utsträckning än idag för att gynna besöksnäringen.
 • Utökad satsning på turism vid Vänern och på Kinnekulle ger möjlighet till utveckling med nya arbetstillfällen som följd.
 • Satsa kraftfullt på utvidgning av ekoturism på och omkring Kinnekulle – Götenes landmärke.
 • Modern teknik ska tillämpas för att informera om naturstigar, naturområden, bad och camping.
 • Satsa kraftfullt på marknadsföring av befintliga tomter och planera för nya tomter i hela kommunen.
 • Götene ska växta hållbart med blandad bebyggelse, god gestaltning och hållbart byggande.
 • Tätorterna ska utvecklas med hänsyn till sina egna särdrag och sin historik.