Se alla

Ekonomi - Miljö- natur & klimat – För samtiden & framtiden

Götene är en kommun där landsbygd möts mitt ibland vatten och berg, skogar och åkrar.

Götene skall arbeta med klimatsmarta alternativ och hållbar samhällsplanering för att vara en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar kommun.

Att värna om miljö, natur och klimat och människors tillgång till rekreationsområden är en hjärtefråga för oss liberaler. Klimatfrågan är den enskilt största utmaningen att lösa under det kommande decenniet. Vår ambition är hög – Götene ska vara klimatpositivt senast år 2040. För att nå dit måste kommunen underlätta en klimatsmart vardag för såväl medborgarna som alla verksamheter som finns här.

Det är viktigt att värna och bevara naturvårdsområden för rekreation och biologisk mångfald.

Respekten för miljö och snabb expansion måste gå hand i hand. Klimatförändringarna medför ett ökat behov av att kommunen är motståndskraftig mot hetta, översvämningar och annat extremväder. Träd måste planteras, inte minst vid skolor och äldreboenden, och områden utformas så att vatten tas om hand vid skyfall.

 • Det höga skattetrycket i Götene bör sänkas på sikt, men det får inte äventyra den höga kvaliteten på kommunens kärnverksamheter.
 • Det ska vara enkelt att leva klimatsmart. Därför vill vi se en utbyggnad av cykelvägnätet, en satsning på infrastruktur runt cyklandet och skyddade cykelparkeringar.
 • Det ska vara enkelt att resa klimatsmart. Kinnekullebanan är viktig för både arbets- och studiependlare, näringsidkare och turister i området.
 • Ha parkeringsplatser vid strategiska knutpunkter för bussförbindelser och samåkning.
 • Laddningsmöjligheterna för elbilar ska byggas ut.
 • Götene ska köpa livsmedel som producerats under goda förhållanden och ska i möjligaste mån uppfylla miljökrav.
 • Vi vill också forma kommunens upphandlingar så att små, lokala producenter kommer i fråga för att lägga anbud. Då gynnar vi miljön och de lokala småföretagen.
 • Mängden mat som slängs inom t.ex. skolan och vården ska minska.
 • Förbättra och förenkla samverkan med det lokala näringslivet kring hållbarhet- och klimatarbete.
 • Att kommunens egna byggprojekt ska genomsyras av hållbarhetstänk. Solceller ska monteras på nya och befintliga byggnader där så är möjligt.
 • Vi vill ha fler solceller i kommunen. Normen ska vara att den som vill installera solceller på sin fastighet får godkänt för det. Undantag gäller för fastigheter där det inte fungerar av kulturmiljöskäl eller hållfasthetsskäl.
 • All onödig plast ska bort från kommunal verksamhet, och insatser för att göra det enkelt att leva med mindre plast uppmuntras och initieras.
 • Vid kommunens upphandlingar ska tydliga klimat- och miljökrav införas.
 • Bättre underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar sparar pengar i det långa loppet.
 • Ökad motståndskraft mot extremväder. Träd måste planteras, inte minst vid skolor och äldreboenden, och områden utformas så att vatten tas om hand vid skyfall.
 • Bygglov och andra tillstånd som söks med syfte att göra klimat- eller miljöförbättrande åtgärder ska ges förtur i tillståndsprocesser.
 • Byggnation på den bästa åkerjorden ska ske med stor försiktighet.