Se alla

Kultur, idrott och föreningsliv – För alla åldrar

Götene har ett starkt kultur- och föreningsliv som speglar den rika mångkultur som finns här. Mötesplatser för kultur, idrott och föreningsliv är ett berikande sätt att mötas över generationsgränserna. Helt enkelt ett sätta att bygga broar och stärka gemenskapen mellan människor.

För att vi som bor i Götene ska trivas i kommunen, se våra barn växa upp här och våra ungdomar bli kvar, krävs långt mer än bara en väl fungerande kommun. Det krävs ett levande kulturliv och en aktiv fritid, med idrottsmöjligheter, konserter, föreningsliv, bra bibliotek och kulturskola.

Kultur, idrott och fritidsverksamhet bygger ofta på frivilliga insatser och engagerade föräldrar. Men kommunen har en stor roll att spela i att stödja föreningar, bygga och underhålla idrottsanläggningar, och se till att det finns en bra kulturskola och välförsett bibliotek. Vi tycker att kultur, bibliotek och idrott måste få kosta, och vill höja ambitionsnivån framöver. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv är avgörande för att Götene ska vara en attraktiv kommun. Varje satsad krona får stor effekt när kommunen och lokala föreningar jobbar tillsammans.

Kultur i allmänhet och Kulturskolan i synnerhet

En kulturskola ger bredd i sitt utbud som jämställer de olika kulturyttringarna med en hög kvalitet på utbildning inom varje ämnesområde. Götenes kulturskola har erhållit projektpengar från kulturrådet för att utveckla kulturskolan. Vi måste ta tillvara den kunskap och kreativitet från personalen för att få fler elever till kulturskolan. Liberalerna vill lägga mer resurser på att utveckla kulturskolan.

 • Liberalerna vill lägga mer resurser för att utveckla offentliga kulturaktiviteter för medborgare och besökare. Biblioteket är en öppen mötesplats och en av våra mest besökta kulturinstitution vilket gör den till en viktig samhällsfunktion.
 • Liberalerna vill satsa kraftfullt på en tillgänglig kulturskola för alla, och förespråkar ökad samverkan mellan kulturskolan och fritid-ungdom för att få dessa under samma tak.
 • Utökade resurser till Kulturskolan för att få mer fysiskt utrymme och utökat utbud.
 • Uppmuntra barn och ungdomars kreativa skapande genom olika aktiviteter, t ex att anordna en årlig vårsalong för alla niondeklassare, konst i kommunens rondeller, novelltävlingar mm.
 • Vi förespråkar i sammanhanget ett fördjupat samarbete med privata aktörer, studieförbund och föreningar inom ramen för kulturskolan. Stärkt samverkan mellan grundskolan och kulturen – skapande skola – är en förutsättning för morgondagens kulturutövare.

Idrotts- och föreningsliv

 • Fortsatt utveckling av Västerbyområdet till ett idrotts- och rekreationsområde genom att värna en god ekonomisk och långsiktig lösning.
 • Standarden på ett flertal idrottsanläggningar i kommunen behöver lyftas till både kvalitet och innehåll. Detta kan gärna ske i nära samarbete med en extern aktör eller i egen regi. Bättre underhåll av kommunens idrottsanläggningar sparar pengar i det långa loppet.
 • Skapa bättre förutsättningar för det spontana motions- och idrottsutövandet genom att frilägga mer tid på idrottsanläggningarna för allmänheten och öka kommunala skötseln i befintliga rekreationsområden som motionsspår och anläggningar.
 • Kommunen ska samverka proaktivt med föreningar för att främja demokrati- och värdegrundsarbetet.
 • Kommunens resurser och stöd ska fördelas jämställt mellan pojkar och flickor, vara riktade till de som behöver det mest, och till aktiviteter som verkar för en positiv utveckling för medborgarna. Det gäller investeringar i anläggningar och aktivitetsstöd såväl som de aktiviteter som kommunen driver själv.
 • Götene ska ha ett badhus för hela familjen med motionssim, vattengympa, träning, plask och lek.