Se alla

Vi är del av Alliansen++ i Götene

... och planerar att fortsätta vara det

Onsdag 2 februari 2022

Prioriterade frågor Alliansen++ Götene under resterande del av mandatperioden

 •  Nu ser vi över hur kultur och fritid kan samordna sina lokaler för utveckling av sina verksamheter
 • Bli bättre på att informera om och marknadsföra alla de fritidsaktiviteter som finns i vår kommun.
 • Vi vill fortsätta utveckla kulturskolan med fler aktörer för ett ännu mer breddat utbud
 • Utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Nu börjar vi verkställa de förslag som nämnden för utbildning, kultur och fritid kommer fram till.
 • Utveckla Västerby som fritidsområde med fler aktiviteter som kommer fram i den utredning som pågår.
 • Vi utvecklar Träffpunktsverksamheten i hela kommunen i samverkan med olika frivilla organisationer, för att öka öppettiderna.
 •  Beslut om den nya förskolan på Västerbyområdet och påbörja projekteringen med målsättning om att ny förskola ska vara klar 2024
 • Ta beslut om renovering eller nybyggnation av badhus så snart utredningen är klar. Ingen tvekan om att vi ska ha ett badhus i Götene.
 • Genomföra en medborgardialog om visionen för kv. Hallonet.
 • Marknadsföra tomter i hela kommunen ännu mer, för ökad byggnation i hela kommunen.
 • Trygga och trivsamma centrummiljöer
 • Vi fortsätter att ge stöd för utveckling i byarna och de mindre tätorterna med en Landsbygdspeng om 300 tkr per år.
 •  Vi fortsätter att prioritera klimat – och miljöarbetet, genom att from 2022 ha rekryterat en miljöstrateg, som kommer vara en drivande och sammanhållande kraft i kommunens arbete.
 •  För att få en mer hållbar besöksnäring fortsätter vi att genomföra infrastrukturåtgärder inom turism- och besöksnäringen
 •  För att bryta trenden med alltfler långtidsarbetslösa så ska samarbetet mellan Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten utökas.