Se alla

Allt börjar med skolan - Vi sätter skolan först

Trygghet och studiero gynnar både elever och skolpersonal. Respekt och tillit i relationen mellan föräldrar, elever och lärare är en förutsättning för elevers kunskapsinhämtning och skolpersonalens goda arbetsmiljö. Fokus på elevhälsan – utökade resurser till elevhälsoteamet.

Alla ska få den hjälp de behöver för att klara skolan och de som behöver mer utmaningar för att motiveras ska få det.

Barn- och ungdomar som växer upp i vår kommun ska vara trygga och inte behöva frukta våld. Satsa på våldsförebyggande arbete med fokus på jämställdhet till alla grund- och förskoleelever, det skapar ett klimat som förhindrar våld och kränkningar, och påverka normer som elever bär med sig i vuxenlivet.

Barn som inte går i förskolan hamnar på efterkälken inför skolstarten. Vår ambition är att alla barn i kommunen ska gå i allmän förskola från tre års ålder, för att möta skolan med jämlika förutsättningar.

Förskollärare, lärare och skolledare är skolans viktigaste resurser. De behöver och förtjänar en än bättre arbetsmiljö.

Eleven i fokus

Varje människa är unik, med olika erfarenheter och behov. Skolan i dag är ofta uppbyggd så att det är ”samma för alla”, oavsett vem du är. En mall passar inte för alla utan tvärtom behöver varje elev sin egen mall. För att elever ska lyckas i skolan behöver de kunna koncentrera sig på lektionerna och känna sig trygga på rasten.

För att eleven ska vara i fokus krävs:

  • Individanpassad undervisning – elevens behov ska vara i fokus. Vad som passar en elev passar inte automatiskt en annan.
  • Särskilda undervisningsgrupper – med god tillgång till specialpedagogisk kompetens. Fler elever ska kunna få det stöd de behöver vilket också innebär mer lugn och ro för övriga klassen.
  • Spetsundervisning – mer stöd och utmaning till högpresterande elever. Skolan måste kunna möta elevernas behov oavsett nivå.
  • Särskilt stöd till klasser som har hög andel elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – elever, lärare och rektorer ska inte behöva konkurrera om stödjande insatser.
  • Vi värnar om skolbiblioteken. Läsförmågan är avgörande för möjligheten till vidare studier, utveckling i arbetslivet och förmågan att aktivt delta i samhället.

Stärk lärarens roll

Allt börjar med en bra lärare. Unga behöver bra förebilder och trygga vuxna omkring sig. Vi i Liberalerna anser att en bra lärare är den viktigaste byggstenen i en bra skola.

Låt lärare vara lärare. I takt med digitaliseringen har antalet administrativa uppgifter från kommunen ökat. För att lärarna ska kunna fokusera på sitt pedagogiska uppdrag vill vi se över den administrativa bördan som åläggs lärare av kommunen. Vi vill ha fler lärarassistenter som avlastar lärarna vad gäller administrativa och rent praktiska uppgifter.

För att stärka lärarens roll krävs:

  • Fler lärarassistenter som avlastar lärarna vad gäller administrativa och rent praktiska uppgifter
  • Bättre arbetsmiljö – läraren ska få tid till att planera för att stärka elevernas kunskapsutveckling och ha stöd av ett starkt elevhälsoteam som arbetar för elevernas psykosociala utveckling
  • Kompetensutveckling på arbetstid – stärk professionen med individuella utbildningsinitiativ och positiv löneutveckling efter genomförd utbildning